CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ

Natural do Ribeiro (Cenlle-Ourense, 1947). Mestre, historiador e etnógrafo. Membro da sección de Arte Popular do Museo do Pobo Galego (1978),  da extinta sección de Etnografía e Folklore do Instituto “P. Sarmiento” de Estudios Galegos e varios anos secretario (1979), do padroado do Museo do Pobo Galego (1984), da Comisión (logo Ponencia) de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega (1986), da Xunta Reitora do Museo do Pobo Galego e varios anos secretario (1992), da “Fundación Pro-Patrimonio de Rois” (2006), vogal suplente da comisión de Patrimonio Histórico Galego da provincia da Coruña en representación do Consello da Cultura Galega (2007), do Instituto de Estudios Tudenses (2008), do Instituto de Estudos das Identidades (2010), director adxunto e coordinador da Editorial Toxosoutos (2013), etc.

GALARDÓNS E RECOÑECEMENTOS

Premio ao guión cinematográfico “El árbol: fuente de riqueza”, Pontevedra (1971);  premio Concello de Ponteareas por “Aproximación a la historia de Ponteareas”, (1983); premio nacional de xornalismo “Artes y tradiciones populares” do Ministerio de Cultura os anos 1983, 1984, 1985 e 1986 -o último compartido cunha xornalista de El País-, polos artigos publicados en La Voz de Galicia (todos en galego); premio de investigación da Deputación Provincial de Pontevedra en 1987 (A festa dos maios en Galicia. Unha aproximación histórico-antropolóxica ó Ciclo de Maio); premio “O Maio”, galardón anual concedido pola Asociación de Veciños “Casco Vello” de Vigo polo libro anterior sobre a festa dos maios (1990); premio do concurso xornalístico “O  castelo de Sobroso e D. Alejo Carrera Muñoz”, concello de Ponteareas (1992); premio de Investigación da Deputación Provincial de Pontevedra en 1992 (A produción tradicional do ferro en Galicia: As grandes ferrerías da provincia de Lugo); “Coruxa de honra” do Museo do Humor de Fene (1999) polos libros e artigos sobre o humor gráfico galego, entre os que sobresae a reedición íntegra das “Cousas da vida” de Castelao publicadas no xornal “Faro de Vigo”; coautor do libro O Ribeiro. O viño da cultura. A cultura do viño, premio ao mellor libro sobre o viño publicado no mundo en 2001 (“Gourmand World Wine Books Award 2001”); premio de Investigación Etnográfica “Romaría Etnográfica Raigame”, Concello de Celanova – Deputación Provincial de Ourense, polo libro As varandas de ferro dos corredores e balcóns do Ribeiro (deseños de Xoán Ramón Marín Martínez) (2008); premio da Fundación Peña Novo “pola súa traxectoria vital como investigador no campo da etnografía e da historia de Galicia que ten sido aproveitada polas institucións públicas autonómicas con competencia en patrimonio e moitos concellos para redactaren plans de conservación e protección do noso patrimonio material e inmaterial. Pola súa bagaxe intelectual que o fixo merecente de moitos galardóns e pola personalidade consecuente co galeguismo que brota do seu traballo investigador e a súa coherencia persoal. Considera o xurado que Clodio González Pérez é un dos bos e xenerosos que tanta falta fan ao País e que o seu exemplo debería servir para as xeracións futuras”; “Confrade de honra” da Confradía de Mareantes “San Miguel” de Marín, “en recoñecemento aos traballos literarios sobre a historia de Marín, en agradecemento a súa disposición para a consolidación da nosa cultura, tradición e difusión da festa de San Miguel e a súa Danza de Espadas” (2014), etc.

BIBLIOGRAFÍA

Os primeiros artigos publicounos en 1965, non deixando dende entón de colaborar en xornais e revistas, polo que o seu corpus bibliográfico é moi amplo, comprendendo libros propios e con outros autores, traballos de investigación, colaboracións en congresos, artigos xornalísticos, etc. Tamén foi colaborador da Gran Enciclopedia Gallega (1980), asesor do consello consultivo da Enciclopedia Galega Universal (1999), e asesor do consello consultivo e colaborador da Gran Enciclopedia Galega (2003).

1.  BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA COA PROVINCIA DE LUGO.

 


A súa relación coa provincia de Lugo consolídase ao formar parte do equipo de investigación constituído na sección de Etnografía e Folklore do Instituto “P. Sarmiento” (Santiago de Compostela), dependente do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, da que era membro numerario dende 1979, dirixido por Xosé Manuel González Reboredo, para levar a termo un profundo traballo de investigación verbo das terras da alta montaña luguesa e, en particular, das situadas nas abas da Serra dos Ancares, a semellanza dos que fixeran algúns membros do Seminario de Estudos Galegos antes da Guerra Civil (Vila de Calvos: Notas etnográficas e folklóricas, Terra de Melide, Parroquia de Velle…). E xa posteriormente (1992), ao encargarse individualmente de estudar a produción e explotación tradicionais do ferro na provincia de Lugo, así como de localizar e facer a historia das principais ferrerías.

Dende entón o seu interese e estima por Lugo foi a máis, como testemuña o feito de que aínda en 2015 publicase un libro:  Piornedo. Unha comunidade de alta montaña dos Ancares. Concello de Cervantes (con deseños de X. R. Marín Martínez), e un artigo de investigación: “O ‘campano’ dos Ancares: adorno ou amuleto?”, Portvgalia, vol. XXXVI, Facultade de Letras da Universidade do Porto.

1.1. LIBROS E ACTAS DE CONGRESOS.

 

“Vixencia das marcas persoais: as dos veciños de Murias de Rao, Navia de Suarna (Galicia)”, Actas del V Coloquio Internacional de Gliptografía, Deputación Provincial de Pontevedra – Centre International de Recherches Gliptographiques – Museo de Pontevedra – Escola de Canteiros, Pontevedra, 1986.

A apicultura tradicional no concello de Navia de Suarna (Lugo), Deputación Provincial de Lugo, 1989.

A festa dos maios en Galicia. Unha aproximación histórico-antropolóxica ó Ciclo de Maio, Deputación Provincial de Pontevedra, 1989 (Premio de investigación “Deputación Provincial de Pontevedra, 1987”). En particular da provincia de Lugo  estúdanse os maios de: Lugo, Mondoñedo -coplas de Cunqueiro e Xosé Díaz Jácome-, Monforte de Lemos, As Nogais, Portomarín, Quiroga, Ribadeo, Vilalba e  Viveiro.

 

 

A festa dos maios. Ir Indo Edicións, colección “Raigame”, Vigo, 1989. Trátase dos maios de: Portomarín, Ribadeo, Viveiro, Lugo, Monforte de Lemos e As Nogais.

“Aproximación etnográfica á cultura material da montaña lucense: Notas históricas e situación presente”, vol. II de Antropología y Etnografìa de las proximidades de la Sierra de Ancares, Deputación Provincial de Lugo, 1991 (2ª. ed. 2000). No vol. I (1990 e 2ª ed. 2000), colaboran Xosé M. González Reboredo, “Casa” y “pueblo” en la vertiente occidental de la Sierra de Ancares”, e Joaquín Rodríguez Campos, “La crisis de un sistema de vida tradicional”.

“O hórreo: unha construción común a Galicia, Asturias e León”, Actas do Simposio de  Antropoloxía: “Lindeiros da galeguidade, I”,  Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1991.

 

 

A producción tradicional do ferro en Galicia: As grandes ferrerías da provincia de Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 1994 (2ª. ed. 2001). Premio de investigación “Deputación Provincial de Pontevedra, 1992”.

 

 

“Arquitectura e tecnoloxía populares no val de Ancares (León)”, no libro Sociedade e Tecnoloxía tradicionais do val de Ancares, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1997. Esta publicación é de grande interese para coñecer as semellanzas e diferenzas entre as abas leonesa e galega da serra dos Ancares. No mesmo volume tamén colabora Xosé M. González Reboredo: “A sociedade tradicional no Val de Ancares”.

“Un exemplo de como desaparece unha construción popular: os hórreos do Val de Ancares”, Tecnoloxía tradicional: dimensión patrimonial e valoración antropolóxica. Actas do Simposio Internacional In Memoriam Xaquín Lorenzo, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1997. De interese para coñecer a situación actual dos hórreos na aba leonesa dos Ancares e comparala coa lucense.

“Aspectos lingüísticos e tecnolóxicos do Val de Fornela”, en Nos lindeiros da galeguidade: Estudio antropolóxico do val de Fornela. Etnohistoria, Etnomusicoloxía, Etnografía, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2002. O leonés Val de Fornela, malia quedar moi próximo á provincia de Lugo non chega a ser lindeiro, é onde nace o río Cúa, considerado a isoglosa da nosa lingua. Por acharse tamén na serra dos Ancares é de interese para coñecer e comparar a cultura en xeral das terras da alta montaña galego-astur-leonesa. Tamén colaboran: Xosé M. González Reboredo, “Economía, sociedade e cultura no Val de Fornela”, e Luis Costa Vázquez-Mariño, “As danzas fornelas. Pasado e presente”.

“A minaría e a siderurxia tradicionais do ferro na provincia de Lugo”, Minaría. Expedientes de explotacións mineiras no Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Xunta de Galicia, 2004.

“O valor paisaxístico da viticultura: A Ribeira Sacra”, no libro O ser viño: O viño e o seu contorno, relatorios do congreso do mesmo nome, Sober, 30 de novembro de 2005, Xunta de Galicia – Consellería de Medio Ambiente, 2005.

“XIV Festa da faba”, pregón, Vilanova de Lourenza, 2004, publicado en Pregoando a Faba de Lourenzá (1996-2010), Concello de Lourenzá – Xunta de Galicia, 2010.

Piornedo. Unha comunidade de alta montaña dos Ancares. Concello de Cervantes, con Xoán Ramón Marín Martínez (deseños), Deputación Provincial de Lugo – Difusora de Letras, Artes e Ideas, Ourense, 2015.

1     1.2. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS.

 

 

“Os pombais galegos”,Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXIII, núm. 98, Santiago de Compostela, 1982. Foi o primeiro estudo que se fixo sobre estas construcións populares en toda Galicia, con clasificación consonte coa forma da planta, sendo tamén onde se deron a coñecer por primeira vez os magníficos exemplares de Lourenzá, Samos e Guillar, entre outros.

”    “Os cortiños de Navia”, Boletín Apícola, núm. 12, Santiago de Compostela, 1984.

 

“Conversa cun vello mestre do ferrado”, Revista galega de Educación, núm. 2, Santiago de Compostela, 1986. Trátase dunha entrevista a D. Xosé Barrero Álvarez, veciño de Murias (Rao – Navia de Suarna), feita no mes de xullo de 1985, que fora mestre “do ferrado” varios anos en Santiso de Ibias (Asturias), Murias (Rao) e Moreira (Cervantes).

“Las abejas en Navia de Suarna en el siglo XVIII”, Albariza, Vigo, xullo de 1986.

 

 

 

” As ouriceiras ou corrizas”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXV, núm. 100, Santiago de Compostela, 1984-85.

 

“La producción tradicional de hierro en la provincia de Lugo: Las ferrerías”, Narria, núms. 63-64, Museo de Artes y Tradiciones Populares – Universidad Autónoma de Madrid, 1993.

 

 

“Polas nosas romaxes medievais: A Virxe do Faro”, Irimia. Revista quincenal de crentes galegos, 13/26-VII, 1998.

“Para coñecer, andar ou ler: Un museo moi especial: o de “Villapol”, Irimia, 2/15-XII- 2002.

“    “Para coñecer, andar ou ler: “’Os cruceiros’ dos Ancares”, Irimia, 13/26-XII-2004.

 

 

” La produción tradicional do ferro na conca do río Eo: A ‘Compañía de la Vega de Ribadeo’”, La Vega, Publicación bimestral de información histórica del concejo de Vegadeo, núms. 75/76, 30 de abril de 2009.

“    “Para coñecer, andar ou ler: Paz e amor na soidade do Courel”, Irimia, 18/31-I-2010.

 

O   “O Courel de Uxío Novoneyra”. Achegamento a cultura popular”, Raigame.Revista  de Arte,Cultura e Tradicións Populares, Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo Fernández” – Escola Provincial de Danzas – Colectivo Castro Floxo, núm. 32, Ourense, maio, 2010.

 

 

“Unha ‘acusación’ ou testamento do Entroido de Mondoñedo de mediados do século XIX”, Adra. Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego, núm. 5, Santiago de Compostela, 2010.

 

 

 

 

“O ‘campano’ dos Ancares: adorno ou amuleto?”, Portvgalia, Homenagem a Fernando Acuña Castroviejo, vol. XXXVI, Departamento de Ciências e Técnicas do Património – Facultade de Letras da Universidade do Porto, novembro, 2015.

 

1.3. ARTIGOS EN XORNAIS.

 

“ Cultura popular: O pombal de Guillar”, La Voz de Galicia, supl. “La Voz de la Escuela”, 1-VI-1983.

“     ” Cultura popular: As albarizas”, La Voz de Galicia, supl. “La Voz de la Escuela”, 10-X-1984.

“     “Cultura popular: As ouriceiras”, La Voz de Galicia, supl. “La Voz de la Escuela”, 7-XI-1984.

“Cultura popular. As Alzadas”, La Voz de Galicia, supl. “La Voz de la Escuela”, 13-III-1985.

“     ” Cultura popular: A Peliceira”, La Voz de Galicia, supl. “La Voz de la Escuela”, 8-I-1986.

“    “O rodicio do tempo: Mailoc e Villapol”, O Correo Galego, Santiago de Compostela, 28-VII-2001.

“    ” O rodicio do tempo: O museo pedagóxico-etnográfico Villapol”, O Correo Galego, 31-VIII-2002.

 

” O rodicio do tempo: Walter Ebeling en Lugo”, Galicia Hoxe, Santiago de Compostela, 20-IX-2003.

“      ” O rodicio do tempo: O viño de Navia de Suarna”, Galicia Hoxe, 21-II-2004.

“      ” O rodicio do tempo: Os ferróns vascos”, Galicia Hoxe, 18-IX-2004.

“      ” O rodicio do tempo: O viño en Lugo en 1583”, Galicia Hoxe, 18-XII-2004.

“      ” O rodicio do tempo: Por terras de Quiroga”, Galicia Hoxe, 20-VIII-2005.

“     ” O rodicio do tempo: As rosas de Leiras Pulpeiro”, Galicia Hoxe, 11-III-2006.

O rodicio do tempo: Por terras de Mondoñedo”, Galicia Hoxe, 19-VIII-2006.

“     ” O rodicio do tempo: Por terras de Quiroga. Torre Novaes”, Galicia Hoxe, 13-X-2007.

“     ” O rodicio do tempo: O pombal de Lourenzá”, Galicia Hoxe, 16-II-2008.

“     ” O rodicio do tempo: Os fornos da Pontenova”, Galicia Hoxe, 16-VIII-2008.

“     ” O rodicio do tempo: O santuario romano de Bóveda”, Galicia Hoxe, 13-IX-2008.

“     ” O rodicio do tempo: O castelo de Pambre”, Galicia Hoxe, 29-XI-2008.

“     ” O rodicio do tempo: A romaxe do Faro e Xoán de Requeixo”, Galicia Hoxe, 11-VII-2009.

“     ” O rodicio do tempo: ‘Courel dos tesos cumes…’”, Galicia Hoxe, 2-I-2010

“     ” O rodicio do tempo: Unha baril guía de Riotorto”, Galicia Hoxe, 2-X-2010.

“     ” O vello litixio dos límites de Galicia nos Ancares”, La Voz de Galicia, 25-XI-2015.

2.    OUTRAS PUBLICACIÓNS DO AUTOR NON RELACIONADAS COA PROVINCIA DE LUGO (non se inclúen artigos xornalísticos).

1969: Tierra del Condado,  Vigo.

1975: San Pedro de Angoares. Módulo para la memoria de una parroquia, Museo de Pontevedra – Fundación “P. Barrié de la Maza”, Vigo.

1976: Castelao: cousas de nenos, Edicións Castrelos, “Colección O Moucho”, Vigo.

1978: “Falan os nenos galegos: así pensan os nenos galegos da cidade, dos galegos”, Encrucillada.

“A Diglosia na nosa Etnografía”, Grial.

“El idioma vasco en Compostela”, Fontes linguae vasconum studia et documenta.

“Lingua e Relixión”, Encrucillada

“La ‘Nueva población’ de Vigo,  Museo de  Pontevedra.

“As escolas do mosteiro de Oseira”, Boletín Avriense.

1979: “Galizia: passato e presente”, Minoranze, 13, Milán (en italiano).

“Os zoqueiros”,  Gallaecia.

“Ollando constitucións: as linguas minoritarias”,  Grial.

1980: “Galiza: lingua, territorio e migración”,  Nationalia, Barcelona.

“A prensa do Maxisterio en Galicia”, O Ensino, Ourense.

“Unha copia do ‘Nobiliario’ de Vasco da Ponte en Sevilla”, Museo de Pontevedra.

“Catro lápidas medievais do convento de Santo Domingo de Ribadavia estudadas polo historiador Ávila y La Cueva”, Boletín Avriense.

A meiga dona  Paz, de Antonio Robles, versión galega de La bruja Doña Paz, Ed. do Castro (5ª ed. 1992).

1982: Os nosos humoristas. Castelao, Ed. do Castro (4ª ed. 1992).

Os nosos humoristas: Vidales Tomé. Ed. do Castro (2ª ed. 1991).

1983: “O verbo dos arxinas (La jerga de los canteros de Galicia)”, Actes du Colloque International de Glytographie, Zaragoza.

“La fiesta de los ‘Maios’ en Galicia”, Revista de Folklore.

“O castelo e a xurisdicción de Roucos”, Boletín Avriense.

Os nosos humoristas: Padín, Ed. do Castro.

Os nosos humoristas: Maside, Ed. do Castro.

“Aproximación a la historia de Ponteareas, no libro Historia de Ponteareas, Concello de Ponteareas.

“A arte da caricatura”, Iª Bienal da Caricatura, Ourense.

1984: “Aproximación á historia do humor gráfico galego”, Cuadernos do Laboratorio de Formas de Galicia, Ed. do Castro.

“Aproximación á Antropoloxía e conflito de linguas en Galicia”, I Coloquio de Antropoloxía de Galicia, Santiago de Compostela.

“El cementerio de Noia (A Coruña)”, Revista de Folklore, Valladolid.

Os nosos humoristas: Xaime Prada,  Ed. do Castro.

Os maios,Museo do Pobo Galego.Concello de Santiago de Compostela

A festa dos maios en Galicia, Concello de Redondela (2ª ed., Museo Etnolóxico de Ribadavia, 1987).

1985 Os nosos humoristas: Torres,  Ed. do Castro.

“A caricatura e o humor gráfico en Galicia”, Catálogo 1985, Museo do Humor, Fene.

“Os muíños de man”, Pontevedra Arqueológica.

1986: “A bica: o pan do pobres”, Boletín Avriense;

“As marcas de canteiro das Torres de Altamira, Brión (Galicia)

“Marcas de canteiro das igrexas do concello de Rois (Galicia)”, Actas del V Coloquio Internacional de Gliptografía, Pontevedra.

Castelao: caricaturas e autocaricaturas, Ed. do Castro.

Os nosos humoristas: Cebreiro, Ed. do Castro.

“A modo de epílogo: 50 humoristas contemporáneos de Castelao”, Castelao, Ministerio de Cultura.

1987: A Coca, Concello de Redondela.

As penlas e a danza de espadas, Concello de Redondela.

“Francisco Ávila y La Cueva (1789-1859), historiador tudense”,  Museo y Archivo histórico diocesano, Tui.

“Camilo Díaz Baliño”, Alborada, Centro Galego de Barcelona.

“A fonte de San Vicente (Augasantas)”,  Brigantium.

1988: “El apogeo de la primavera”, Cuadernos de Pedagogía, Barcelona.

“Aproximación ó ‘ciclo de Maio’ en Galicia: Alumea-lo pan ou Danzas do pan”, Gallaecia.

O refraneiro do mar, Deputación Provincial de Pontevedra (2ª ed.  mellorada, Ed. do Castro, 1993).

1989: “Os arquivos parroquiais”, Encrucillada.

“O refraneiro do mar”, Coloquio de Etnografía Marítima, Museo do Pobo Galego;

“Os cruceiros de capela: I. Concello de Rois (I)”, Cuadernos de Estudios Gallegos.

“Castelao: primeiras caricaturas”, Actas do congreso Castelao (reed. en Homenaxe dos humoristas a … Castelao, Cadernos do Museo, Museo do Humor, Fene, 2000).

1990: “O arco-maio de Tabagón”,Revista de Estudios provinciais, Pontevedra.

“O milagre da Lactación de San Bernardo nun cruceiro do s. XVI”, Brigantium.

“Un cruceiro ben documentado: o de Teaño (Boiro, A Coruña)”, Museo de Pontevedra.

O concello de Rois: Historia, economía e arte. Catálogo arqueolóxico, artístico e monumental, Concello de Rois.

1991: “Os cruceiros de capela: I. concello de Rois (II)”, Cuadernos de Estudios Gallegos.

“Os maios da Peña dos Sabios”, Boletín Avriense.

1992: “A presencia de Deus na obra de Bouza-Brey”, Encrucillada.

“Bouza-Brey: dous sonetos esquecidos”, Leliadoura, Padrón (reed. A Peneira, especial dedicado a F. Bouza-Brey, Ponteareas).

“Un instrumento esquecido: a gaita de barquín”, con X. R. Marín Martínez e C. X. Meixide Figueiras,  Revista de Estudios Provinciais, Pontevedra.

“Incidencia do patrimonio etnográfico no ensino e na formación permanente da persoa”, Actas do I Congreso internacional da Cultura Galega.

“Los hórreos gallegos”,  Narria,  núms. 59-60, Madrid;

“Os cruceiros de capela: II. Concello de Santa Uxía da Ribeira”,  Cuadernos de Estudios Gallegos.

“A coca de Betanzos”,  Anuario Brigantino.

As festas cíclicas do ano, Museo do Pobo Galego – Fundación Caixa Galicia.

“Bouza-Brey: Aproximación bibliográfica” e “O polígrafo Don Fermín”, no libro Fermín Bouza Brey, Xunta de Galicia.

1993: A festa dos maios en Compostela, Concello de Santiago de Compostela.

A coca e o mito do dragón, Ir Indo Edicións.

“Os muíños de man: un enxeño xa castrexo que chegou ata os nosos días”, Cacarexo. Revista informativa sobre os muíños, Coiro -Cangas do Morrazo.

“O concello de Ponteareas no censo de Floridablanca (1787)”, Soberosum, Ponteareas.

“Alejo Carrera, Señor de Sobroso”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Os zoqueiros de Ponteareas”, Boletín Avriense.

“O concello de Ponteareas no censo de Aranda (1768)”,  Revista de Estudios Provinciais. Pontevedra.

“Los cruceros de capillita”, Revista de Folklore, Valladolid.

“Santa Xoana de Chantal en dous cruceiros galegos”, Anuario Brigantino.

1994: “Os nomes da folla do piñeiro no concello de Rois”, Actas do Simposio internacional de Antropoloxía. In memoriam Fermín Bouza-Brey (reed. Papeis do Valeirón, 8, Urdilde, 2001)

“A festa do Corpus Christi e as flores”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas

“A coca da Coruña”,  Brigantium

“Álvaro Cebreiro e o seu tempo”,  Cebreiro,  Asociación Cultural “Eira Nova”, Betanzos.

1995: “Francisco Ávila y La Cueva (1789-1859). Vida e obra”, en Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado de F. Ávila y La Cueva, Consello da Cultural Galega

“Achegamento ás manifestacións lúdicas tradicionais: as festas cíclicas do ano”, II Xornada da Cultura e da Lingua galegas no Bierzo:

O calendario tradicional, Vilafranca do Bierzo

“Os cruceiros de capela: III. Concello de Brión”, Cuadernos de Estudios Gallegos.

1996: “Rianxo: de xurisdición a concello”, Guadalupe, Rianxo

“A primeira historia de Ribadavia”, Boletín Auriense

“Antonio Vázquez, pintor de Betanzos, foreiro do mosteiro de Toxosoutos”, Anuario Brigantino.

“Cebreiro: unha vida dedicada á arte da caricatura”, IIIª Bienal da Caricatura, Ourense.

Xesús  Ferro Couselo, Ed. Toxosoutos.

1997: Meendiño, Martín Codax e Xoán de Cangas, Ed.Toxosoutos.

“Castelao e o Faro de Vigo”, Cadernos Castelao, Santiago de Compostela.

“Un poema ‘en dialecto berciano’ dedicado a Pontedeume, en 1860”, Cátedra, Revista eumesa de estudios.

“As fontes sagradas e as augas santas. Achegamento á auga como axente de saúde”, Medicina popular e Antropoloxía da saúde, Actas do Simposio Internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas, Consello da Cultura Galega.

“A sociedade de instrución ‘Santa María de Urdilde y sus contornos’, da Habana”, Estudios migratorios.

“Un atranco superado: O absentismo escolar”, Revista Galega de Educación.

“Os cruceiros de capela: IV. Concello de Ames”, Cuadernos de Estudios Gallegos.

“O P. Sarmiento en Rianxo (1754)”, Guadalupe, Rianxo.

“Dúas manifestacións comúns a Portugal e a Galicia: A Coca e San Cristovo”, Actas do III Congreso de Historia da Antropoloxía e Antropoloxía aplicada.

“Historiadores de Ponteareas: Francisco Ávila y la Cueva”, Soberosum.

“A festa dos maios”, Raigame, Ourense.

“Inventario e poxa do enxoval dun crego (1760)”, . Revista de Estudios Provinciais. Pontevedra

1998: “A festa do Corpus de Ribadavia: a Becha” (I), Raigame.

“A antiga festa do Corpus en Galicia”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“A música popular na sociedade rural. Home, espacio e terra”, Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial Galego, II,  Museo do Pobo Galego.

“O castelo de Rianxo, 1846”, Guadalupe, Rianxo.

“La Romería de Nosa Señora da Franqueira” e “El Corpus en Galicia: Redondela y Ponteareas”, Narria, Madrid.

Roberto Blanco Torres, Ed. Toxosoutos.

Antonio Fraguas, Ir Indo Edicións.

“Fiestas” e “Oficios artesanales”, Pontevedra, Editorial Mediterráneo.

“Pastor Fábrega. Caricaturista ourensán”, IV Bienal da caricatura, Ourense.

Brión. Historia, economía, cultura e arte, Concello de Brión – Ed. Toxosoutos (2ª. ed. 2012).

“O equipamento doméstico”, “Os medios de transporte tradicionais”, “Os animais domésticos” e “Os centros de intercambio: feiras e mercados”, Galicia-Antropoloxía, XXIV, Hércules de Ediciones.

“Os cruceiros de capela: V. Concello de Rianxo (I)”, Cuadernos de Estudios Gallegos.

“A festa do Corpus de Ribadavia: a Becha” (II), Raigame.

“Devocións mariñeiras: do Corpo Santo á Virxe do Carme”, Antropoloxía mariñeira, Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía. In Memoriam Xosé Filgueira Valverde, Consello da Cultura Galega.

“Posesións do mosteiro de San Xusto de Toxosoutos na parroquia de Urdilde (Rois, A Coruña)”, Anuario Brigantino.

“A Coca de Pontevedra”, Museo de Pontevedra.

“Roberto Blanco Torres: Emigrante, xornalista e poeta”, Estudios migratorios.

1999: Roberto Blanco Torres: Artigos e poemas galegos, Ed. Toxosoutos.

A festa dos maios en Redondela, Concello de Redondela.

“El vino del Ribeiro: tradición y calidad” e “La fiesta de los maios en Galicia: Ourense”, Ourense, Narria, 79-80, Madrid.

“Ponteareas no Diccionario de P. Madoz (1845-1850)”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Rianxo en 1787: O Censo de Floridablanca”, Guadalupe, Rianxo.

“A terra do Valeirón”, Papeis do Valeirón, Urdilde.

“Roberto Blanco Torres: na procura da súa memoria… e Ourense, ó fondo”, Congreso sobre Blanco Torres, Xunta de Galicia.

“A festa do Corpus, expresión de cultura popular”, I Encuentro de localidades alfombristas de Galicia Revista de Estudios provinciais., Pontevedra.

2000: Eladio Rodríguez González, Ed. Toxosoutos.

“Castelao: caricaturista”, Castelao. Exposición 50 aniversario, Fundación Caixa Galicia.

Atomé. O debuxante e humorista de Santa Comba, Asociación Cultural “Comarca do Xallas”.

“Un poema de M. Murguía adicado ás torres de Altamira”, Papeis do Valeirón, Urdilde.

“Os cruceiros de capela: V. Concello de Rianxo (II)”, Cuadernos de Estudios Gallegos.

“Os primeiros historiadores de Noia: Manuel Murguía”, Mostra Filatélica, Noia.

“As terras de Ponteareas antes do ano mil”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Martín Torrado: Décimas ó apóstolo Santiago”, Papeis do Valeirón, Urdilde.

“Libro de notas de Álvaro Peres, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457)”, Guadalupe, Rianxo.

“Un poema de E. Rodríguez González adicado ás torres de Altamira (1918)”, Papeis do Valeirón.

“O Libro de guisados, manjares y potajes de Ruberto de Nola e a cociña mediterránea entre os séculos XV e XVI”, en Libro de Guisados, manjares y potajes intitulado Libro de Cozina, Logroño, 1529, Ed. Toxosoutos.

2001: “Cousas da vida” no Faro de Vigo, por Castelao, Consello da Cultura Galega.

“O ciclo do viño. O Ribeiro. Etnoloxía da vide e do viño”, O Ribeiro. O viño da cultura. A cultura do viño, Mirabel Editorial.

“Fermín Bouza-Brey: Etnolingüísta”, Xornadas sobre Fermín Bouza-Brey, Xunta de Galicia.

“Dos nosos vellos oficios: os zapateiros”, Irimia, 22-I /4- II.

“Dos nosos vellos oficios: os carpinteiros”, Irimia, 5/18-III.

“Encontros coa cultura: 2001: ano de Eladio Rodríguez González: Un poema de E. Rodríguez González adicado ás Torres de Altamira (1918)”, Altamira. Revista municipal do concello de Brión, 53.

“Dos nosos vellos oficios: os zoqueiros”, Irimia, 16/29-IV.

“Eladio Rodríguez González: O home, a obra, a terra”, Raigame.

“Dos nosos vellos oficios: os telleiros”, Irimia, 14/27-V.

“O cruceiro de capela de Berrimes (Lousame): Obra do escultor noiés Xosé Ferreiro”, Mostra postal de Galicia, Noia.

“O clan dos Bugallal: Antonio Roig Bugallal, deán da catedral de Santiago”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Dos nosos vellos oficios: Os santeiros de Chave”, Irimia, 9-22/VII.

“O outro Castelao”, en Congreso sobre Castelao, Xunta de Galicia.

“Un percorrido por Rianxo con “As cruces de pedra na Galiza” de Castelao na man”, Guadalupe, Rianxo;

“Letras galegas: 2002: Ano de Frei Martiño Sarmiento”, Irimia, 15-28/X.

“Letras galegas: 2002: Ano de Frei Martiño Sarmiento: O Meco”, Irimia, 12/25-XI.

“O Ribeiro na vida e obra de Eladio Rodríguez González”, Xornadas sobre Eladio Rodríguez González, Xunta de Galicia.

“O Padre Sarmiento nas terras do Concello de Rois”, Papeis do Valeirón, Urdilde,“2002.

“Ano de Frei Martiño Sarmiento: O galego e o ensino”, Irimia, 10/23-XII.

“Os cruceiros de capela: Concello de Dodro”, Anuario Brigantino.

2002: “Nove “cousas da vida” de Castelao relacionadas con Compostela”, en Historia e arte na “Casa Grande do pozo”, Fundación Caixa Galicia.

“2002: Ano de Frei Martiño Sarmiento: As súas viaxes a Galiza”, Irimia, 4-17/II.

“ Os apeiros agrícolas”, Raigame.

“2002: ano de Frei Martín Sarmiento. Os restos do P. Sarmiento”, Irimia, 13/26-V.

“Un artista ponteareán esquecido: Xosé Couto”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Nós: Castelao e Manuel Antonio”, Guadalupe, Rianxo.

“Para coñecer, andar ou ler: O Museo galego do xoguete”, Irimia, 7-20/X.

2003: Os cruceiros, Museo do Pobo Galego.

O Ribeiro: terra, auga e viño, fotografías de José Antonio López Martínez, Deputación Provincial de Ourense.

La iglesia y el cementerio de Santa María a Nova de Noia, con Suso Xogaina (fotografías), Deputación Provincial da Coruña.

Cruces e cruceiros antigos de Vilagarcía de Arousa, con Xoán Ramón Marín Martínez, Deputación Provincial de Pontevedra – Museo do Pobo Galego.

Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”, 1907-1989, Ed. Toxosoutos.

“Para coñecer, andar ou ler: O Museo de Sobroso”, Irimia, 24-II/9-III.

“Notas cartográficas: Muros e Noia en 1634”, Mostra Filatélica, Noia.

“Un escritor ponteareán recuperado: Pesqueira Crespo”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Para coñecer, andar ou ler: Lans: a gran cidade”, Irimia, 25-IV / 18- V.

“Para coñecer, andar ou ler. A quintana dos mortos de Noia”, Irimia, 653, 16/29-VI.

“O cruceiro de Cenlle”, Festas de Cenlle, Cenlle.

“Rianxo na obra de Cornide Saavedra”, Guadalupe, Rianxo.

“Os cruceiros de capela: Concello de Lousame”, Brigantium.

“Cartografía”, Gran Enciclopedia Galega, VIII, Lugo.

“Unha vista panorámica de Pontedeume anterior a 1634”, Cátedra. Revista eumesa de estudios.

2004: Xaquín Lorenzo, “Xocas”, Xunta de Galicia.

“Xocas: biografía” en Xoaquín Lorenzo, Unha fotobiografía, 1907-1989, Ed. Xerais – Museo do Pobo Galego – Consello da Cultura Galega;

“A festa dos Maios en Galicia: Ourense”, Levántate, Maio…, Concello de Ourense.

“Para coñecer, andar ou ler: Entre Celanova e Vilanova”, Irimia, 29-XII/11-I

“Ribadavia: vila medieval”, Casa da Gramática. Revista de Creación Literaria e Cultura, Noia.

“A moblaxe e o enxoval tradicionais”, Actas do I Congreso de Patrimonio Etnográfico Galego, Deputación de Ourense.

“Cruceiro”, Gran Enciclopedia Galega, XII, Lugo.

“Xaquín Lorenzo e Compostela: do Seminario de Estudos Galegos ó Museo do Pobo Galego”, Raigame.

“Ollos lonxanos de Xurxo…” Un poema inédito de Bouza Brey a Xurxo Lorenzo”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas, Betanzos.

“Xaquín Lorenzo Fernández, ‘Xocas’, 1907-1989”, Casa da Gramática. Revista de Creación Literaria e Cultura, Noia.

“Ponteareas a finais do século XIX: Un gravado do ano 1890”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Cenlle na Idade Media”, Festas de Cenlle.

“Xaquín Lorenzo Fernández e o Seminario de Estudos Galegos (SEG)”, Congreso sobre Xaquín Lorenzo, Xunta de Galicia – Consellería de Cultura, Comunicación e Turismo.

“O cemiterio de Santa María a Nova” (con Suso Xogaina), IV Semana da Historia de Noia. Homenaxe a Avilés de Taramancos, Noia.

“Xaquín Lorenzo Fernández, ‘Xocas’, 1907-1989”, Casa da Gramática. Revista de Creación Literaria e Cultura.

“Xaquín Lorenzo Fernández. Vida”, Boletín da Real Academia Galega.

“Para coñecer, andar ou ler. O Museo do Humor de Fene”, Irimia, 28-VI / 11-VII.

“Para coñecer, andar ou ler: Camporredondo”, Irimia, 18/31-X.

“Para coñecer, andar ou ler. ‘O corpo santo’ de Iria”, Irimia, 15/18-XI.

2005: Historia do traxe galego, Xunta de Galicia.

O viño. Conversas no Ribeiro. Encontros coa tradición, con Pío García e Xoán Ramón Marín, Asociación “Álvaro das Casas”, Esposende – Ribadavia.

“Para coñecer, andar ou ler: A cruz do cabo do mundo”, Irimia, 17/30-I.

“Para coñecer, andar ou ler: San Telmo de Tui”, Irimia, 14/27-II.

“Para coñecer, andar ou ler: “Vendo-os assim tão pertinho…”, Irimia, 14/27-III.

“A ría de Noia e Muros na obra de Cornide Saavedra”, Mostra filatélica, Noia.

“Unha panorámica de Betanzos de 1622 ou 1623”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas.

“Pombal”, Gran Enciclopedia Galega, Lugo.

“Xaquín Lorenzo Fernández ‘Xocas’, Fermín Bouza Brey e Ponteareas”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Un galego de ben: Antonio Franguas Fraguas. I centenario do seu nacemento”, A Fundación, Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia.

“Para coñecer, andar ou ler: Bastavales”, Irimia, 25-IV/8-V.

“Notas históricas sobre o topónimo Urdilde”, Festas do Verán, Urdilde.

“As festas cíclicas”, Congreso: Un tesouro invisible, Xunta de Galicia.

“Un gravado da Virxe Rianxeira de Guadalupe”, Guadalupe, Rianxo.

“Para coñecer, andar ou ler: Ribadavia: a Virxe do Portal”, Irimia, 3/6-X.

“Para coñecer, andar ou ler: Compostela: O cruceiro de Ramírez”, Irimia, 14/27-XI.

2006: “Terras de viño e millo: Mostras destacadas de arquitectura tradicional: Construcións adxetivas; O traballo da terra; O aproveitamento do inculto”, Arte e cultura de Galicia e Norte de Portugal”, I, Nova Galicia Edicións.

“A casa e as construcións adxectivas; Cultivos e gandería”, Arte e cultura de Galicia e Norte de Portugal”, II, Nova Galicia Edicións.

“O gando na literatura popular”, en A Gandería, tesouro de Galicia, Xunta de Galicia – Consellería do Medio Rural – Ternera Gallega – Museo do Pobo Galego (tamén ed. castelá).

Román Martínez de Montaos, un facendista galego do século XIX, con Fernando López Castellano, Ed. Toxosoutos (tamén ed. castelá).

“Aí vén o Maio! Arcos florais, árbores, danzas do pan, maias e maios figurados”, “Levántate, Maio! Os maios do norte e do leste de Galicia”, “San Telmo, patrón dos navegantes, da cidade de Tui e do bispado tudense”, “A Nosa Señora do Viso, Lobeira” en Tempos de festa en Galicia, I. Entre os Reis e o mes de Maio, Fundación Caixa Galicia.

“Antonio Fraguas Fraguas. Vida e obra, 1905-1999”, en Antonio Fraguas Fraguas, 1905-1999, Museo do Pobo Galego.

“Para coñecer, andar ou ler: No primeiro centenario de Antonio Fraguas”, Irimia, 26-XII-05 / 8-I.

“Para coñecer, andar ou ler: San Francisco e as ánimas”, Irimia, 6/19-II.

“Para coñecer, andar ou ler: Entre Pontevedra e Poio: Portosanto”, Irimia, 20-III/2-IV.

“As terras do Condado no Tombo “A” da catedral de Santiago de Compostela”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Para coñecer, andar ou ler: A Virxe do Socorro”, Irimia, 1/14-V.

“El zapatero de Noya” de F. Romero Blanco”, Mostra Filatélica, Noia;

“Para coñecer, andar ou ler: Os gaiteiros do Museo de Tui”, Irimia, 26-VI / 9-VII.

“Os cruceiros de Urdilde”, Festas de verán, Urdilde.

“A escola dos “habaneros” de Urdilde (1913-1933)”, Festas de verán, Urdilde.

“Os ‘ultreias’ en Rianxo: 6 de xullo de 1932”, Guadalupe, Rianxo.

“A coca de Monção (Portugal)”, Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais (reed. no libro Monção, entre muralhas, com tantas portas quantos os sentidos, Casa Museu de Monção – Universidade do Minho, 2014).

“Para coñecer, andar ou ler: María Mariño e o Panteón de Galegos ilustres”, Irimia, 16/29-X.

“O prato tradicional do Entroido no Ribeiro: orella e castañas”, A Fundación, Ribadavia.

“Debuxos e gravados nas construcións populares” en Debuxos e gravados nas construcións populares de L. H. Flores Rivas, Museo do Pobo Galego.

2007: Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-1985, Ed. Toxosoutos.

Vasco da Ponte: Relación dalgunhas casas e liñaxes do reino de Galiza, versión galega e introdución, Ed.Toxosoutos.

“Para coñecer, andar ou ler: San Campio ‘de lonxe’”, Irimia, 25-XII-06/7-I.

“Para coñecer, andar ou ler: As casas reitorais”, Irimia, 4/17-VI.

“Noia e o tombo do mosteiro de Toxosoutos (1129-1334)”, Mostra Filatélica, Noia.

“As augas minerais de Bugarín”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“É posible facer agora unha obra como a de Xaquín Lorenzo?”, Raigame.

“O Patrimonio Histórico, Artístico e Etnográfico do Concello de Lousame”, en Voces na Historia, Actas da V Semana da Historia de Noia.

2008: “A Coresma e a Semana Santa”, en A Semana Santa en Galicia, vol. I, Hércules de Ediciones (tamén ed. castelá).

Achegamento á indumentaria tradicional galega. O traxe de Muros, con Suso Xogaina (fotografías), Deputación Provincial da Coruña.

Mar adiante: As xeiras dos Ultreias, con Pío García (fotografías), Xunta de Galicia – Asociación Álvaro das Casas – Fundación Premios Crítica Galicia.

As varandas de ferro dos corredores e balcóns do Ribeiro, deseños de Xoán Ramón Marín Martínez, Deputación Provincial de Ourense.

“A celebración do Corpus. O boi de Allariz”, “A Festa da Coca en Redondela e a do Corpus en Ponteareas”, “A Virxe do Carme coas danzas de arcos en Cariño e Camariñas”, “O apóstolo Santiago”, en Tempos de festa en Galicia, II, Fundación Caixa Galicia.

“Bernardo Barreiro e o Santo Oficio da Inquisición” en Bernardo Barreiro de W.: Bruxos e astrólogos da Inquisición de Galicia e o famoso libro de San Cibrán, Ed. Toxosoutos. “A presenza relixiosa na poesía galega de Xosé María Álvarez Blázquez”, Encrucillada.

“A ‘Galería de Gallegos Ilustres’ de Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez”, A Xanela.

“O precioso “baco” da Ulla”, XXVIII Festa do Viño da Ulla, San Miguel de Sarandón-Vedra.“

“Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985)”, Raigame.

“A revista ‘Tude’ e os irmáns Álvarez Blázquez. O primeiro artigo de arqueoloxía de Xosé María”, Grupo Filatélico de Tui.

“Xosé María Álvarez Blázquez”, Mostra Filatélica, Noia.

“As tarxetas postais de Ponteareas”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“O poeta, novelista, erudito e editor Xosé María Álvarez Blázquez”, Casa da Gramática, Noia;

“Letras Galegas 2008: Xosé María Álvarez Blázquez.

“Eloxio de Ribadavia”, A Fundación, Ribadavia.

“O castelo de Roucos”, Pregón festas de Cenlle.

“Reliquias e relixiosidade popular en Galicia”, Diversarum rerum, Ourense.

“Un xograr rianxeiro descoñecido: Riandiño”, Guadalupe, Rianxo.

“Alugamento do párroco de Canedo da renda e froitos da freguesía de Setados (As Neves)”, Soberosum.

“Para coñecer, andar ou ler: A cadeira episcopal da discordia”, Irimia, 8/21-IX.

2009: “Fontes bibliográficas para o estudo do Entroido ourensán, ordenadas cronoloxicamente”, en As caras do Entroido ourensán, Deputación de Ourense.

“San Xusto de Toxosoutos, pasado e presente”, Mostra Filatélica, Noia.

“Os franciscanos no bispado de Tui”, V Centenario, Monasterio monjas clarisas, Tui.

“Para coñecer, andar ou ler: Polas terras do conde de Cabanelas e Covelo”, Irimia, 16/29-III.

“Un patrimonio esquecido e en perigo: o labor dos nosos ferreiros. As varandas de ferro datadas do Ribeiro”, Patrimonio Etnográfico Galego II. II Congreso de Patrimonio.

“O patrimonio no século XXI”, Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo”, Ourense.

“Unha parella betanceira do século XVIII”, A Xanela.

“Fermín Bouza Brey e Emilio de Navasqüés”, Alameda, Noia.

“O castelo de Sobroso e Ponteareas na filatelia”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Para coñecer, andar ou ler: San Simón: inferno e paraíso”, Irimia, 8/21-VI.

“O primeiro gravado de San Martiño de Noia”, Alameda, Noia.

“Os cruceiros de capeliña: advocación, antigüidade e área xeográfica”, en Actas do 1º Congreso galego sobre cruceiros e cruces de pedra, Pontevedra.

“Dous espritos “de Castelao”, Guadalupe, Rianxo.

“Para coñecer, andar ou ler. San Xaquín das illas Ons”, Irimia, 19-X/1-XI.

2010: “O traxe galego: de popular a folclórico”, en Estopa e pano sedán. A colección de traxes galegos de Piluca Montenegro, Museo do Pobo Galego.

A pesca da lamprea no río Tambre. Historia, artes e gastronomía, con Manuel Ces Canle, Ed. Toxosoutos.

“O culto ás árbores: o carballo do Pelete”, no libro de C. Rodríguez Dacal: El carballo monumental de O Pelete, Deputación Provincial de Pontevedra.

“Noia: Porto de Santiago e Camiño de Compostela”, Alameda, Noia.

“Para saber, andar ou ler. A Virxe de Guadalupe en Galicia: o milagre de Vimianzo”, Irimia, 12-IV/2-V.

“As dúas parroquias de Noia: A igrexa de San Martiño e o Apóstolo Santiago”, con J. David Conde Lourido, Mostra Filatélica, Noia.

“Santa María da Franqueira: as orixes”, Fogar de Breogán. Revista da Asociación Cultural de Lira, Salvaterra de Miño.

“As pías bautismais de Ponteareas”, con J. David Conde Lourido, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“O culto da Virxe de Guadalupe en Galicia: o primeiro milagre”, Guadalupe, Rianxo.

“Román Martínez de Montaos: A Pobra do Deán e a vila do Caramiñal”, Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza, Boiro.

“Para coñecer, andar ou ler. O carballo e a festa do viño do Pelete”, Irimia, 18/31-X.

“A representación dos instrumentos da Paixón nos nosos cruceiros”, Actas do IIº Congreso Galego sobre “Cruceiros e cruces de pedra”, Mos.

2011: “Fermín Bouza-Brey e Trillo: Xuíz e Maxistrado. Cen documentos”, en Fermín Bouza Brey. Xuíz e Galeguista, Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística.

A indumentaria tradicional galega: O traxe feminino, ilustracións de Salomé Fernández Senra, Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo” (2ª ed. mellorada, 2014).

“Un ‘Bando de buen gobierno’ do concello de Tui (1894), San Telmo,  Tui.

“As festas do ano. O ciclo de maio: pagán e cristián”, Irimia, 28-III/10-IV.

“Vellas industrias de Noia: A fábrica de conservas “La Noyesa” (1896)”, Mostra Filatélica, Noia.

“A granxa, o parque e o Museo de Pías (Ponteareas)”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“O Ribeiro na ‘Descripción y Cosmografía de España’ de F. Colón (1517-1523)”, A Fundación, Ribadavia.

“Para coñecer, andar ou ler. Consellos e visitas para un bo verán (I)”, Irimia, 20-VI/3-VII.

“A primeira vez que saíu do prelo o topónimo Rianxo”, Guadalupe, Rianxo.

“A pesca da lamprea no río Tambre”, con Manuel Ces Canle, Barbantia, Boiro.

“O cruceiro de Pena Corneira ou de Lamas. Aproximación estilística e ensaio de datación”, con J. David Conde Lourido e X. Ramón Marín Martínez,  Adra, Museo do Pobo Galego.

“O cruceiro de Lamas (Boqueixón – A Coruña).  Aproveitamento dunha peza románica”, con J. David Conde Lourido, Actas do IIIº Congreso Galego sobre “Cruceiros e cruces de pedra”.

“Ribadavia a finais do século XVIII”, A Fundación, Ribadavia.

“Para coñecer, andar ou ler. Consellos e visitas para rematar o verán” (II), Irimia, 29-VIII/11-IX.

“Cousas de aquí e de acolá: Os exvotos de cera”, Irimia, 28-XI/11-XII.

“O territorio do bispado de Tui na ‘Descripción y Cosmografía de España’ de Hernando Colón (1517-1523), Castellum Tyde, Tui.

2012: “Os gaiteiros do Museo Diocesano de Tui”, 50 Años del Grupo Filatélico de Tuy, Tui.

“O Camiño de Beade a Pontevedra”, Informativo Ridimoas 2011, Beade.

“A produción agrícola do concello de Tui entre 1851 e 1867: Os anos da fame”, San Telmo, Tui.

“Camiños de arte e historia (I): Dos dolmens aos castros”, Irimia, 26-III/8-IV.

“Galicia. Diario de Vigo’ e Galicia”, Raigame.

“Camiños de arte e historia (II): As pegadas de Roma”, Irimia, 7/20-V.

“As pontes de Noia”, Mostra Filatélica, Noia.

“A Ponte de Ponteareas”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Camiños de arte e historia (III): As primeiras construcións cristiás”, Irimia, 4/7-VI.

“Camiños de arte e historia (IV): O esplendor románico”, Irimia, 2/15-VII.

“Rianxo nos mapas antigos e nas cartas náuticas”, Guadalupe,  Rianxo.

“Retrincos de Brión: Antonio Neira de Mosquera: As Torres de Altamira”, Altamira, Brión.

2013: “As ‘Memorias históricas de Australia’ do P. Salvado”, Fitui 2013, Tui; prólogo do libro Arquitectura da auga en Galicia, Guiverny Editorial.

“O valor do que non valoramos. Artesanía viva: cestos e sombreiros”, Irimia, 11/24-III.

“A área xeográfica dos cruceiros de capeliña. Concellos de Noia, Outes e Valga”, Actas do IV Congreso Galego de Cruceiros, Mos.

“Tui en 1847. Un artigo do escritor e historiador romántico Benito Vicetto”, San Telmo, Tui.

“Fernando o Católico, Carlos III e Ponteareas”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“Un poema manuscrito de Álvaro das Casas”, Alameda, Noia.

“Rianxo na obra do cartógrafo Tomás López (1730-1802)”, Guadalupe, Rianxo.

“A tradição da Coca na Península Ibérica”, XVI Congresso Brasileiro de Folclore, Florianópolis, Estado de Santa Catarina”,

Anais do Congresso, Comissão Nacional de Folclore e Comissãao Catarinense de Folclore (en liña)(reed. impresa no libro Monção, entre muralhas, com tantas portas quantos os sentidos, Casa Museu de Monção – Universidade do Minho, 2014).

“Monumentos noieses desaparecidos: O baldaquino de San Marco”, Alameda, Noia.

“A celebración de San Pedro Mártir en Galicia”, Adra, Museo do Pobo Galego.

2014: Monção, entre muralhas, com tantas portas quantos os sentidos, Casa Museu de Monção – Universidade do Minho, inclúe as publicacións: “A coca de Monção (Portugal)”, Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais, 2006, e “A tradição da Coca na Península Ibérica”, XVI Congresso Brasileiro de Folclore, Florianópolis, 2013).

O traxe tradicional galego, Nigratrea.

Os maios en Redondela, Concello de Redondela.

A festa dos maios de Marín, con José Rodríguez Cruz, Deputación Provincial de Pontevedra.

Nostalxia de Noia. Cartas de Álvaro das Casas ao seu amigo Xohán de Traba, Deputación Provincial da Coruña.

O Gran Libro de San Cibrán ou Tesouro do Feiticeiro, Ed. Toxosoutos.

Concello de Lousame. Patrimonio arqueolóxico, histórico, artístico e arquitectónico, Concello de Lousame – Editorial Toxosoutos.

“As plantas de San Pedro”, Informativo Ridimoas 2013, Beade.

“O cruceiro ou cruz do Home Santo (Santiago de Compostela): Historia e lenda”, Actas do V Congreso Galego de Cruceiros, Mos.

“O viño en Galicia”, XXXIV Festa do Viño da Ulla, Sarandón – Vedra.

“Impresos tudenses no Museo do Pobo Galego (1869-1930)”, Fitui 2014, Tui.

“A frustada canonización portuguesa de San Telmo”, Festas de San Telmo, Tui.

“Ponteareas: o cruceiro da Ponte”, Pregón Corpus Christi, Ponteareas.

“O cruceiro da ‘Lactatio’ de San Bernardo”, Alameda, Noia.

“A romaría da Virxe do Soutullo”, Festas verán, Urdilde.

“O gaiteiro de Rianxo”, Guadalupe, Rianxo.

“Antivedad dela Civdad, y Iglesia Cathedral de Tuy… de Prudencio de Sandoval: O impresor e as edicións”, Castellum Tyde, Tui.

2015: “Cruceiros do concello de Cenlle (Ourense)”, Actas do VI Congreso Galego de cruceiros, Deputación Provincial de Lugo.

“As festas e feiras de antes e as miñas lembranzas de Barriga Verde”, Barriga Verde, de feira en feira, Deputación Provincial da Coruña.

“Os exvotos de San Telmo do Museo Diocesano de Tui”, San Telmo, Tui.

“Juan López Medina, “Xohán de Traba”. Un erudito e poeta outense esquecido”, Terra de Outes, Outes.

“O concello de Ponteareas no ‘Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España…’ de P. Madoz (1845-1850)”, Soberosum, Ponteareas.

“A xurisdición de Rianxo no ‘Diccionario’ de S. de Miñano (1826-1828)”, Guadalupe, Rianxo…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir arriba